حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران فروشگاه:

اطلاهت مشتریان به طور محرمانه در فروشگاه نگهداری می شود.

ثبت سفارش توسط مشتری الزامی برای فروشگاه در ارسال آن ایجاد نمی کند.